Pożyczka dyrektorska w spółce LTD

Czym jest Director’s Loan w Spółce LTD? Kiedy mamy do czynienia z pożyczką dyrektorską? Jakie wyglądają zasady wypłat i zwrotu Director’s Loan? Jak należy rozliczyć pożyczkę dyrektorską?  Na wszystkie te pytania znajdziecie praktyczne odpowiedzi w poniższym artykule.

Pożyczka dyrektorska (Director’s Loan) występuje w przypadku, gdy spółka LTD wypłaca na konto dyrektora inne pieniądze niż:

 • wynagrodzenie;
 • dywidenda;
 • zwrot kosztów;
 • zwrot pieniędzy pożyczonych lub wpłaconych na rachunek firmowy.

Director’s Loan może być również skutkiem pomyłkowego sfinansowania prywatnych wydatków ze środków firmowych. Pożyczka dyrektorska musi zawsze zostać zwrócona na konto firmy.

Dyrektor również może udzielić pożyczki spółce LTD  – w takiej sytuacji to spółka LTD musi zwrócić pożyczkę dyrektorowi.

Jak prawidłowo ewidencjonować pożyczki dyrektorskie?

Pożyczki wypłacane na rzecz dyrektora oraz udzielane przez niego spółce LTD, zawsze muszą być zapisywane na koncie pożyczkowym dyrektora.

Nie ma obowiązku prowadzenia osobnego konta bankowego dla Director’s Loan. Konto pożyczkowe dyrektora może być zwykłym rachunkiem bankowym lub dokumentem księgowym zawierającym historię wszelkich wpłat i wypłat. Ewidencja taka jest niezwykle ważna w każdym aspekcie, ale na 100% poprosi o nią syndyk w przypadku ogłaszania upadłości firmy.

Pożyczka dyrektorska – czy podlega opodatkowaniu lub składkom na ubezpieczenie?

Zwolnieniu z podatku i składek na ubezpieczenie podlegają pożyczki:

 • o łącznej wartości dla jednego pracownika do kwoty 10.000 GBP rocznie;
 • udzielane pracownikowi na z góry ustalony i niezmienny okres;
 • których oprocentowanie jest równe lub wyższe od stawki oficjalnie publikowanej przez HMRC dla określonego roku podatkowego;
 • na konto pożyczkowe dyrektora.

Po spełnieniu powyższych warunków należy opodatkować jedynie odsetki od pożyczki. Odsetki są zazwyczaj równe wysokości ustalonej przez HMRC w danym roku podatkowym

Niższe odsetki oznaczają powstanie zobowiązania podatkowego z tytułu „benefit in kind”. Dyrektor wykaże dochód wynikający z różnicy między oficjalną stawką HMRC, a realnym oprocentowaniem pożyczki.

W przypadku wypłaty pożyczki dyrektorskiej w kwocie równej lub wyższej niż 10.000 GBP z HMRC uzna ją również jako „benefit in kind”. Dodatkowo spowoduje to konieczność opłacenia składki NI Class1. Ze strony dyrektora wystąpi obowiązek zgłoszenia pożyczki od spółki w swoim Self Assessment.

 

Co z pożyczkami niespłaconymi w terminie?

Pożyczka dyrektorska – jak każda inna pożyczka – musi zostać spłacona. Zasadą jest rozliczenie jej w terminie do 9 miesięcy i jednego dnia po zakończeniu roku obrachunkowego, w którym została wypłacona.

Przeterminowana pożyczka trafia do zeznania podatkowego spółki LTD. Od pożyczki naliczamy dodatkowy podatek w wysokości 32,5%. Kwota ta jest doliczana do opłacanego przez firmę Corporation Tax.

Dodatkowa kara nie oznacza, że pożyczka ulega rozliczeniu – dyrektor nadal musi ją zwrócić spółce LTD.

 

Pożyczka od dyrektora na rzecz spółki LTD

Często zdarzają się przypadki, kiedy to dyrektor pożycza swoje pieniądze spółce LTD. Ma to miejsce w przypadku:

 • opłacenia wydatków firmowych z własnych pieniędzy dyrektora;
 • dokonania wpłaty pożyczki na konto spółki LTD (np. na początku działalności lub przy konieczności pilnego sfinansowania większego wydatku).

Zasady rozliczania pieniędzy, pożyczonych firmie przez dyrektora:

 • od pożyczonej kwoty firma nigdy nie nalicza i nie płaci Corporation Tax;
 • dyrektor ma prawo do odsetek od pożyczonej kwoty;
 • odsetki od pożyczki będą kosztem dla spółki LTD;
 • dyrektor wykazuje dochód z tytułu odsetek od pożyczki w swoim Self Assesment.