Polityka prywatności

Wprowadzenie

W niniejszej Polityce prywatności opisano praktyki stosowane przez spółkę Miltax Ltd („my”, „nasz” lub „Spółka”) w odniesieniu do informacji zebranych od użytkowników, którzy uzyskują dostęp do naszej witryny internetowej pod adresem www.miltax.info oraz www.miltax.uk ( „Witryna”) lub w inny sposób udostępniają nam dane osobowe (zbiorczo:„Użytkownicy”).

Organem odpowiedzialnym za przestrzeganie prawa ochrony danych osobowych, a w szczególności rozporządzenie o ochronie danych osobowych (RODO) jest: Monika Ludwicka.

Prawa użytkownika

Użytkownik ma prawo:

 1. zażądać otrzymania potwierdzenia, czy jego dane osobowe są przetwarzane, oraz uzyskania dostępu do przechowywanych danych osobowych i innych informacji;
 2. zażądać otrzymania kopii danych osobowych, o którą zwraca się bezpośrednio do nas w zorganizowanym i powszechnie stosowanym formacie, umożliwiający maszynowe odczytanie;
 3. zażądać poprawienia swoich danych osobowych, które kontrolujemy;
 4. zażądać usunięcia swoich danych osobowych;
 5. sprzeciwić się przetwarzaniu przez nas jego danych osobowych;
 6. zażądać ograniczenia przetwarzania przez nas jego danych osobowych;
 7. złożyć skargę do organu nadzorczego.

Należy jednak pamiętać, że nie są to prawa o charakterze bezwzględnym i mogą podlegać naszym wymogom regulacyjnym oraz prawu do obrony naszych uzasadnionych interesów.

Aby skorzystać z wyżej wymienionych praw lub uzyskać więcej informacji, należy się skontaktować z naszym inspektorem ds. ochrony danych (DPO, Data Protection Officer), korzystając z poniższych danych kontaktowych: 07875390286.

Przechowywanie danych

Przechowujemy dane osobowe użytkownika tak długo, jak jest to konieczne w związku ze świadczeniem naszych usług, oraz w celu zachowania zgodności z naszymi prawnymi zobowiązaniami, rozstrzygania sporów i egzekwowania naszych zasad. Okresy przechowywania danych będą ustalane zależnie od rodzaju zbieranych informacji i celu, dla którego są gromadzone, z uwzględnieniem wymogów konkretnej sytuacji i potrzeby zniszczenia przestarzałych, nieużywanych informacji w najszybszym rozsądnym terminie. Zgodnie z obowiązującymi przepisami będziemy przechowywać rekordy zawierające dane osobowe użytkownika, dokumenty wymagane przy zakładaniu konta, korespondencję i wszelkie inne dokumenty wymagane na podstawie obowiązujących przepisów prawa i regulacji.

Zachowujemy prawo do skorygowania, uzupełnienia lub usunięcia niepełnych bądź niedokładnych informacji w dowolnym czasie i według własnego uznania.

Podstawy prawne do gromadzenia danych

Przetwarzanie danych osobowych użytkownika (czyli wszelkich informacji, które mogą, przy zastosowaniu rozsądnych środków, umożliwić identyfikację użytkownika, określane dalej jako „Dane osobowe”) ,jest to niezbędne do wywiązywania się z obowiązków kontraktowych wobec użytkownika i do świadczenia naszych usług, aby chronić nasze uzasadnione interesy oraz w celu zapewnienia zgodności z wymogami prawnymi i finansowymi, którym podlegamy.

Korzystając z Witryny, użytkownik wyraża zgodę na gromadzenie, przechowywanie, wykorzystywanie, ujawnianie i innego typu użytkowanie jego Danych osobowych, zgodnie z zasadami podanymi w niniejszej Polityce prywatności.

Zachęcamy naszych Użytkowników, aby dokładnie zapoznali się z Polityką prywatności i na tej podstawie podejmowali świadome decyzje.

Jakie informacje gromadzimy?

Gromadzimy dwa rodzaje danych i informacji od użytkowników.

Pierwszy rodzaj to informacje, które nie identyfikują ani nie umożliwiają identyfikacji użytkownika i mogą być udostępnione lub zebrane poprzez korzystanie przez użytkownika z Witryny („informacje niebędące danymi osobowymi”). Zebrane informacje niebędące danymi osobowymi nie umożliwiają identyfikowania tożsamości użytkownika. Mogą zawierać zagregowane informacje o wykorzystaniu oraz informacje techniczne przekazywane przez urządzenie użytkownika, w tym niektóre informacje dotyczące oprogramowania i sprzętu (np. rodzaj przeglądarki i system operacyjny wykorzystywany przez dane urządzenie, preferowany język, czas dostępu itp.). Zbieramy je w celu ulepszenia działania naszej Witryny. Możemy również zbierać informacje dotyczące aktywności użytkownika w Witrynie (np. wyświetlane strony, dane przeglądane online, kliknięcia, podejmowane działania itp.).

Drugi rodzaj informacji to dane osobowe , czyli informacje które umożliwiają identyfikację tożsamości. Są to informacje, które identyfikują użytkownika lub umożliwiają identyfikację po podjęciu rozsądnych wysiłków. Takie informacje obejmują:

 • Informacje z urządzenia: możemy gromadzić dane osobowe z urządzenia użytkownika. Takie informacje obejmują dane geolokalizacji, adres IP, unikatowe identyfikatory (np. adres MAC i UUID) oraz inne informacje, które dotyczą aktywności użytkownika w Witrynie.

Jak uzyskujemy informacje o użytkowniku?

Otrzymujemy Dane osobowe użytkownika z różnych źródeł:

 • gdy użytkownik podaje nam dobrowolnie swoje dane osobowe, niezbędne do rejestracji w Witrynie;
 • gdy użytkownik wykorzystuje naszą Witrynę lub loguje się do niej w związku z korzystaniem z naszych usług;
 • od innych firm, usługodawców i rejestrów publicznych (na przykład firm prowadzących analizy ruchu sieciowego).

Jak wykorzystywane są informacje? Komu je udostępniamy?

Nie użyczamy, nie sprzedajemy ani nie udostępniamy informacji o Użytkownikach stronom trzecim z wyjątkiem sytuacji opisanych w niniejszej Polityce prywatności.

Możemy wykorzystywać dane osobowe w następujących przypadkach:

 • Do komunikacji z użytkownikiem — wysyłając powiadomienia o naszych usługach, informacje techniczne oraz odpowiadając na wszelkie problemy wymagające pomocy biur obsługi klienta,
 • Do informowania użytkownika o wszelkich aktualizacjach i usługach
 • Do przedstawiania użytkownikowi reklam podczas korzystania z naszej Witryny (zobacz więcej informacji w sekcji „Reklamy”)
 • Do promocji naszych witryn internetowych i produktów (zobacz więcej informacji w sekcji „Marketing”)
 • Do celów statystycznych i analitycznych służących poprawie działania Witryny

Oprócz różnych zastosowań wymienionych powyżej, możemy przekazywać lub ujawniać Dane osobowe do naszych spółek zależnych, spółek stowarzyszonych i podwykonawców.

Oprócz celów wymienionych w niniejszej Polityce prywatności, możemy udostępniać Dane osobowe naszym zaufanym zewnętrznym dostawcom, którzy mogą mieć siedziby w różnych krajach na świecie, do każdego z następujących celów :

 • Do obsługi operacyjnej i świadczenia usług hostingowych dla naszej Witryny
 • www.taxfiler.co.uk, www.quickbooks.co.uk , www.gov.uk , www.informdirect.co.uk
 • dostarczanie użytkownikowi naszych usług, w tym zapewnianie spersonalizowanego wyświetlania naszej Witryny;
 • przechowywanie i przetwarzanie takich danych w naszym imieniu;
 • oferowanie użytkownikowi reklam oraz pomoc w ocenie kampanii reklamowych i zmianie grupy docelowej dla naszych użytkowników;
 • dostarczanie użytkownikowi ofert marketingowych i materiałów promocyjnych powiązanych z naszą Witryną i usługami;
 • wykonywanie badań rynkowych, diagnostyki technicznej i analiz.

Możemy również ujawniać dane osobowe, działając w dobrej wierze, że ujawnienie takich informacji jest pomocne lub racjonalnie niezbędne do: (i) przestrzegania obowiązującego prawa, rozporządzeń, procedur prawnych lub spełnienia żądań organów państwowych, (ii) egzekwowania zasad określonych w naszych politykach (łącznie z naszą Umową), włącznie z badaniem potencjalnego ich naruszenia, (iii) badania, wykrywania, ochrony lub podejmowania czynności dotyczących nielegalnej działalności, innych wykroczeń, podejrzenia oszustwa lub bezpieczeństwa, (iv) ustalenia lub wykonania naszych praw do obrony przed roszczeniami prawnymi, (v) ochrony przed uszczerbkiem praw, własności lub bezpieczeństwa naszego, naszych użytkowników lub dowolnej strony trzeciej, (vi) współpracy z organami ścigania lub, jeżeli uznamy to za konieczne, w celu egzekwowania praw własności intelektualnej lub innych tytułów prawnych.

Pliki cookie

My i nasi zaufani partnerzy używamy plików cookie i innych technologii w naszych powiązanych usługach, w tym podczas odwiedzin użytkownika w naszej Witrynie lub podczas dostępu do naszych usług.

Plik „cookie” to mały fragment informacji, który witryna internetowa przypisuje do urządzenia użytkownika podczas przeglądania witryny. Pliki cookie są bardzo przydatne i mogą być wykorzystywane do różnych celów. Te cele obejmują usprawnienie poruszania się pomiędzy stronami i umożliwienie automatycznej aktywacji pewnych funkcji, gdyż zapamiętują preferencje użytkownika, co ułatwia i przyspiesza interakcje między użytkownikiem a naszą Witryną. Pliki cookie są również używane, aby wyświetlane reklamy były zgodne z zainteresowaniami użytkownika, oraz do kompilacji danych statystycznych na temat sposobu korzystania z naszych Usług.

W Witrynie używane są następujące typy plików cookie:
a. „pliki cookie sesyjne” , które są przechowywane tylko tymczasowo podczas sesji przeglądania w celu umożliwienia normalnego korzystania z systemu i są usuwane z urządzenia, gdy przeglądarka zostaje zamknięta;

b. „trwałe pliki cookie”, które są odczytywane wyłącznie przez Witrynę, są zapisywane na komputerze użytkownika na określony czas i nie są usuwane po zamknięciu przeglądarki. Takie pliki cookie są używane, aby rozpoznać użytkownika przy kolejnej wizycie, co umożliwia na przykład przechowywanie preferencji użytkownika do wykorzystania przy jego następnym logowaniu;

c. „pliki cookie innych firm” , które są ustawiane przez inne firmy świadczące usługi online, odpowiedzialne za wyświetlane treści przeglądanych stron. Są to na przykład zewnętrzne firmy analityczne, które monitorują i analizują dostęp do naszej witryny.

Pliki cookie nie zawierają żadnych informacji umożliwiających zidentyfikowanie użytkownika, ale przechowywane przez nas dane osobowe umożliwiają nam powiązanie użytkownika z informacjami, które są przechowywane w plikach cookie i uzyskiwane z nich. Użytkownik może wyłączyć pliki cookie, postępując zgodnie z instrukcjami podanymi w preferencjach urządzenia, jednak wyłączenie plików cookie może sprawić, że niektóre funkcje Witryny nie będą działać prawidłowo, a korzystanie z niej będzie ograniczone.

Do gromadzenia informacji o sposobie korzystania z Witryny przez użytkownika używamy narzędzia opartego o technologię Snowplow Analytics. To narzędzie, które zbiera informacje o tym, jak często użytkownicy uzyskują dostęp do Witryny, jakie strony odwiedzają itp. Nie gromadzi ono jednak żadnych danych osobowych i jest używane tylko przez naszego dostawcę obsługi operacyjnej i usług hostingowych w celu poprawy działania jego Witryny i usług.

Korzystanie z bibliotek skryptów (Google Web Fonts)

W niniejszej witrynie używamy bibliotek skryptów i bibliotek czcionek, takich jak Google Web Fonts (https://www.google.com/webfonts), aby przedstawiane przez nas treści były atrakcyjne graficznie i wyświetlały się poprawnie we wszystkich przeglądarkach. Google Web Fonts są zapisywane w pamięci podręcznej przeglądarki, aby uniknąć wielokrotnego ich ładowania. Jeżeli przeglądarka użytkownika nie obsługuje Google Web Fonts lub nie zezwala na dostęp, zawartość będzie wyświetlana w oparciu o czcionkę domyślną.

 • Wywołanie biblioteki skryptu lub biblioteki czcionek automatycznie uruchamia połączenie do operatora biblioteki. Choć jest to teoretycznie możliwe, obecnie nie jest jasne, czy i w jakim celu operatorzy odpowiednich bibliotek zbierają dane osobowe.
 • Politykę prywatności operatora biblioteki Google można znaleźć tutaj: https://policies.google.com/privacy?hl=pl.

Gromadzenie informacji przez strony trzecie

Nasza polityka dotyczy wyłącznie wykorzystywania i ujawniania przez nas informacji, które dostarczył użytkownik. Dane osobowe, które użytkownik ujawnił innym firmom lub witrynom w internecie, mogą podlegać innym zasadom dotyczącym ich wykorzystywania lub ujawniania. Z tego względu zalecamy użytkownikom zapoznanie się z warunkami korzystania z usługi i z polityką prywatności każdej innej firmy, której użytkownik chce ujawnić swoje dane osobowe.

Niniejsza Polityka prywatności nie ma zastosowania do praktyk firm, których nie jesteśmy właścicielami ani których nie kontrolujemy, jak również do osób, które nie są naszymi pracownikami ani nam nie podlegają, łącznie z wszelkimi stronami trzecimi, którym możemy ujawnić informacje zgodnie z zasadami określonymi w niniejszej Polityce prywatności.

Jak chronimy Twoje dane osobowe?

Przywiązujemy dużą wagę do wdrożenia systemów zabezpieczających i utrzymania bezpieczeństwa Witryny oraz danych osobowych użytkownika. Stosujemy najlepsze branżowe procedury i polityki, aby zapewnić bezpieczeństwo zbieranych i przechowywanych danych oraz aby zapobiec ich nieautoryzowanemu wykorzystaniu; ponadto wymagamy, aby strony trzecie spełniały podobne wymagania dotyczące procedur bezpieczeństwa, zgodnie z niniejszą Polityką prywatności. Mimo że podejmujemy racjonalne kroki w celu zapewnienia bezpieczeństwa informacji, nie odpowiadamy za działania osób, które uzyskały nieautoryzowany dostęp do naszej Witryny lub wykorzystały ją niezgodnie z przeznaczeniem, oraz nie składamy żadnych gwarancji, wyraźnych, dorozumianych ani innych, że uniemożliwimy taki dostęp.

Transfer danych poza EOG

Należy pamiętać, że niektórzy odbiorcy danych mogą mieć swoją siedzibę poza EOG. W takich przypadkach dane osobowe użytkownika przekazujemy tylko do tych krajów, które zostały zatwierdzone przez Komisję Europejską jako kraje gwarantujące odpowiedni poziom ochrony danych lub które zawarły umowy prawne zapewniające odpowiedni poziom ochrony danych.

Reklamy

Używamy technologii zewnętrznych firm reklamowych do obsługi reklam podczas uzyskiwania dostępu do Witryny. Technologia ta pozwala prezentować użytkownikowi dedykowane reklamy, wykorzystując informacje o sposobie korzystania przez niego z Usług (np. umieszczając pliki cookie innych firm w jego przeglądarce).

Użytkownik może zrezygnować z wielu sieci reklamowych innych firm, w tym firm, które są członkami organizacji Network Advertising Initiative („NAI”) lub Digital Advertising Alliance („DAA”). Aby uzyskać więcej informacji na temat praktyk stosowanych przez firmy należące do NAI i DAA oraz dostępnych dla użytkownika opcji dotyczących wykorzystywania informacji przez te firmy, można odwiedzić odnośne witryny internetowe: http://optout.networkadvertising.org/#! / i http://optout.aboutads.info/#! /.

Marketing

Używamy Danych osobowych użytkownika, takich jak imię i nazwisko, adres e-mail, numer telefonu itp., sami lub za pomocą naszych podwykonawców, w celu dostarczania użytkownikowi materiałów promocyjnych dotyczących naszych usług, które, naszym zdaniem, mogą być dla niego interesujące.

Ze względu na poszanowanie prawa użytkownika do prywatności przedstawiamy takie materiały marketingowe z opcją odmowy otrzymywania podobnych ofert marketingowych w przyszłości. Jeżeli użytkownik zrezygnuje z ich otrzymywania, usuniemy jego adres e-mail lub numer telefonu z naszych marketingowych list dystrybucyjnych.

Należy pamiętać, że nawet jeżeli użytkownik zrezygnuje z otrzymywania od nas marketingowych wiadomości e-mail, zachowujemy prawo wysyłania do niego innych rodzajów ważnych wiadomości e-mail, bez oferowania możliwości rezygnacji z nich. Mogą one obejmować informacje z biura obsługi klienta lub powiadomienia administracyjne.

Transakcje między spółkami

Możemy udostępnić informacje w przypadku transakcji firmowych (np. przy sprzedaży znacznej części firmy, fuzji, konsolidacji lub sprzedaży aktywów). W takim przypadku osoba lub spółka przejmująca przyjmuje prawa i obowiązki, jak opisano w niniejszej Polityce prywatności.

Osoby niepełnoletnie

Rozumiemy znaczenie ochrony prywatności dzieci, zwłaszcza w środowisku online. Niniejsza Witryna nie jest przeznaczona dla dzieci ani skierowana do dzieci. W żadnym wypadku nie zezwalamy na korzystanie z naszych usług przez osoby niepełnoletnie bez wcześniejszej zgody wydanej przez rodzica lub opiekuna prawnego. Nie gromadzimy świadomie Danych osobowych od osób niepełnoletnich. Jeśli rodzic lub opiekun dowie się, że jego lub jej dziecko przekazało nam Dane osobowe bez ich zgody, powinien skontaktować się z nami pod adresem info@miltax.co.uk .

Aktualizacje lub poprawki do niniejszej Polityki prywatności

Zastrzegamy sobie prawo do okresowego wprowadzania poprawek lub zmian w Polityce prywatności. Istotne zmiany zaczną obowiązywać natychmiast po opublikowaniu zmienionej Polityki prywatności. Najnowsza wersja zostanie przedstawiona w sekcji „Ostatnia modyfikacja”. Dalsze korzystanie z Platformy, po opublikowaniu w witrynie internetowej informacji o wprowadzeniu takich poprawek, stanowi potwierdzenie i zgodę użytkownika na takie zmiany w Polityce prywatności i na poddanie się warunkom tych zmian.

Jak się z nami skontaktować

W razie jakichkolwiek pytań ogólnych dotyczących Witryny, zbieranych informacji o użytkownikach oraz o sposobie ich wykorzystywania prosimy o kontakt z nami pod adresem mailto
Miltax Ltd , The Shaftesbury Centre, Percy Street, Swindon, England, SN2 2AZ .

Data ostatniej modyfikacji 15/06/2018

Rejestracja

Lorem ipsum dolor sit amet neque. Vestibulum enim. Quisque sit amet, consectetuer adipiscing elit. Sed diam eu mollis luctus et netus et turpis. Morbi accumsan at, bibendum pede. Duis ante mollis nunc vel lorem. Sed scelerisque id, ullamcorper in, gravida ullamcorper feugiat, urna fringilla odio. Aliquam nisl. Nulla mollis pulvinar. Pellentesque tellus. Morbi accumsan vitae, congue fringilla augue euismod id, neque. Etiam fringilla mollis. Cras adipiscing ligula. Vivamus vel nonummy auctor varius. Ut sodales, augue nec elit iaculis pede quis justo. Vestibulum ante ipsum dolor auctor auctor est, at sagittis eu, sagittis lorem. In et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Nunc turpis. Nam nunc venenatis augue egestas a, faucibus in, dapibus a, diam. Aliquam commodo ligula, semper vel, hendrerit eget, euismod non, ligula. Sed vel odio eget sapien enim eu turpis ut mattis et, feugiat venenatis, nunc semper sollicitudin. Cras tempus ipsum. Nunc velit eleifend quam auctor sapien. Quisque est ultricies tortor orci ac imperdiet id, mattis feugiat in, elementum vel, tortor. Proin ultrices interdum. Proin imperdiet velit ac lacus. Vestibulum at magna nec libero. Aenean ac ipsum.Lorem ipsum dolor sit amet neque. Vestibulum enim. Quisque sit amet, consectetuer adipiscing elit. Sed diam eu mollis luctus et netus et turpis. Morbi accumsan at, bibendum pede. Duis ante mollis nunc vel lorem. Sed scelerisque id, ullamcorper in, gravida ullamcorper feugiat, urna fringilla odio. Aliquam nisl. Nulla mollis pulvinar. Pellentesque tellus. Morbi accumsan vitae, congue fringilla augue euismod id, neque. Etiam fringilla mollis. Cras adipiscing ligula. Vivamus vel nonummy auctor varius. Ut sodales, augue nec elit iaculis pede quis justo. Vestibulum ante ipsum dolor auctor auctor est, at sagittis eu, sagittis lorem. In et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Nunc turpis. Nam nunc venenatis augue egestas a, faucibus in, dapibus a, diam. Aliquam commodo ligula, semper vel, hendrerit eget, euismod non, ligula. Sed vel odio eget sapien enim eu turpis ut mattis et, feugiat venenatis, nunc semper sollicitudin. Cras tempus ipsum. Nunc velit eleifend quam auctor sapien. Quisque est ultricies tortor orci ac imperdiet id, mattis feugiat in, elementum vel, tortor. Proin ultrices interdum. Proin imperdiet velit ac lacus. Vestibulum at magna nec libero. Aenean ac ipsum.